Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Reklamácia a pozáručný servis

Ako postupovať pri reklamácii alebo objednávke opravy

REKLAMÁCIA - bezplatná oprava tovaru v záručnej dobe 

 • V prípade, ak potrebujete zabezpečiť  opravu v záručnej dobe, je potrebné na adresu reklamacie@ksystem.eu zaslať vyplnený Reklamačný list - stiahnite TU. Nezabudnite prosím uviesť  číslo vašej objednávky a presne popísať reklamovanú závadu, aby bolo možné identifikovať problém a zvoliť najvhodnejšie riešenie. Upozorňujeme zákazníkov, že bez dokladu o kúpe čísla objednávky uvedeného na faktúre nebude reklamácia prijatá. Preukázať sa dokladom o kúpe reklamovaného výrobku je potrebné servisnému pracovníkovi pred odstránením závady na mieste u zákazníka.
 • V prípade, ak montáž zabezpečovala firma K-system, môže byť oprava vykonaná priamo u zákazníka. Ak však bude po odbornom posúdení zistené, že reklamácia nie je opodstatnená, t.j. bude oprávnene zamietnutá (napr. z dôvodu, že sa nejedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka alebo že sa jedná o vadu ktorú zákazník zapríčinil sám), je zákazník povinný uhradiť spoločnosti K-system všetky náklady spojené s výjazdom a odstránením závady v zmysle platného cenníka. Zároveň si dovolíme upozorniť zákazníkov, že v súvislosti s § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa si spoločnosť K-system vyhradzuje právo vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady pre účely jej prípadného odborného posúdenia. V prípade, že spoločnosti K-system nebude vyhotovenie fotodokumentácie umožnené, jedná sa o prekážku pri vybavovaní reklamácie na strane zákazníka, pričom spoločnosť K-system za takéto omeškanie nezodpovedá.
 • V prípade, že výrobok bol dodaný bez montáže spoločnosťou K-system, je potrebné výrobok doručiť  do sídla spoločnosti alebo do najbližšieho Štúdia tieniacej techniky K-system.
 • V prípade, pokiaľ montáž výrobkov spoločnosti K-system zabezpečoval iný subjekt, je potrebné si reklamáciu uplatniť  u tohto subjektu, ktorý po posúdení reklamácie môže zveriť vykonanie záručného servisu spoločnosti K-system. Spoločnosť K-system vykonáva záručný servis aj pre zákazníkov tohto subjektu, avšak až po vyplnení reklamačného listu týmto subjektom a predložení potrebných dokladov. Závada bude servisným pracovníkom odstránená iba za predpokladu, že sa jedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka a že sa zákazník pri vykonávaní záručnej opravy preukáže dokladom o kúpe reklamovaného výrobku. Ak však bude po odbornom posúdení zistené, že reklamácia nie je opodstatnená, t.j. bude oprávnene zamietnutá (napr. z dôvodu, že sa nejedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka alebo že sa jedná o vadu ktorú zákazník zapríčinil sám), je subjekt povinný uhradiť spoločnosti K-system všetky náklady spojené s výjazdom a odstránením závady v zmysle platného cenníka.
 • Výrobca K-system, spol. s r. o. nepreberá záruku nad rámec 24 mesiacov, ak subjekt, alebo dodávateľ tovaru ktorého výrobcom nie je spoločnosť K-system, poskytol zákazníkovi dlhšiu záručnú dobu.
 • Bez dokladu o kúpe nie je možné si reklamáciu uplatniť!
 • Všetky reklamácie musia byť nahlásené písomnou formou (splnené zaslaním e –mailu podľa týchto pokynov) osobou, ktorá bola pri kúpe výrobku zmluvným partnerom spoločnosti K-system!
 • REKLAMAČNÝ LIST
 • REKLAMAČNÝ PORIADOK

OPRAVA

 • V našom Štúdiu tieniacej techniky K-system zabezpečujeme pozáručný servis prednostne pre zákazníkov Štúdia tieniacej techniky. Za zákazníka je považovaný subjekt, ktorý výrobok zakúpil v Štúdiu tieniacej techniky. V prípade opráv výrobkov K-system, ktoré neboli zakúpené prostredníctvom Štúdia tieniacej techniky je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho dodávateľa. V prípade, že váš dodávateľ ukončil svoju podnikateľskú činnosť, môžete požiadať o opravu písomne na adrese objednavkyoprav@ksystem.eu. Vzhľadom na obmedzené montážne kapacity odporúčame demontovaný výrobok doručiť na opravu priamo výrobcovi.
 • V prípade, ak potrebujete zabezpečiť  pozáručný servis, je potrebné na adresu objednavkyoprav@ksystem.eu zaslať vyplnený formulár Objednávka opravy - stiahnite TU. Nezabudnite prosím uviesť  číslo vašej objednávky - získame tak informácie o potrebe náhradných dielov a výrobnom type, čo nám umožní efektívnejšie vybaviť vašu požiadavku.
 • V prípade, že si zákazník želá servis na mieste musí si najskôr objednať a vopred uhradiť výjazd technika za účelom posúdenia závady a prípravy cenovej ponuky na opravu. Na základe tohto výjazdu bude vypracovaná cenová ponuka na opravu, ktorá bude obsahovať aj výpis materiálu. Po jej odsúhlasení a úhrade bude oprava realizovaná.
 • V prípade, že nebude možné závadu odstrániť na mieste, bude výrobok demontovaný, prevzatý do výroby na posúdenie a po odsúhlasení ponuky a úhrade predfaktúry bude oprava realizovaná. Upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade niektorých výrobkov, môžu náklady na ich opravu na mieste u zákazníka  (viď cenník) prevyšovať náklady na obstaranie nových.  Jedná sa najmä o interiérové žalúzie a pevné siete proti hmyzu na okná.
 • Objednávky na opravu prijímame iba písomnou formou podľa týchto pokynov!
 • OBJEDNÁVKA OPRAVY

Objednávka servisnej návštevy na výrobky VELUX

 • V prípade potreby záručného alebo pozáručného servisu na výrobky VELUX si opíšte prosím typ výrobku zo štítku. Kontaktujte Centrum služieb zákazníkom na čísle 02/33000543 alebo pošlite e-mail na info.sk@velux.com, nahláste svoje meno, adresu, telefonický kontakt, výrobné číslo zo štítku a opíšte závadu. Následne vás do dvoch týždňov navštívi servisný technik, ktorý závadu odstráni priamo na mieste. Servisné práce na výrobky VELUX sú účtované v zmysle aktuálneho cenníka spoločnosti VELUX. 

Cenník servisných prác spoločnosti K-system platný od 01. 07. 2023

 

Výjazd technika za účelom posúdenia závady a prípravy cenovej ponuky na opravu

120 €* + doprava + práca na ceste

1 servisná hodina (práce vykonané u zákazníka)

 • interiérové žalúzie  a interiérové rolety do šírky 2m
 • siete proti hmyzu

60 €/hod/osoba*

1 servisná hodina (2 technici, práce vykonané u zákazníka)

 • ostatné výrobky

120 €/hod/2 osoby*

Práca na ceste (čas technika strávený na ceste do miesta výkonu práce a tiež cesta späť)

24 €/hod/2 osoby

Dopravné náklady (náklady spojené s vozidlom na ceste do miesta výkonu práce a tiež cesta späť z a do najbližšieho Štúdia tieniacej techniky)

0,60 €/km

Servis vykonaný vo výrobe (v prípade doručenia výrobku na opravu a v prípade ak servisný technik nie je schopný odstrániť závadu na mieste)

60 €/hod*

Doprava kuriér SK

Balné

6 €

6 €

Uvedené ceny sú s DPH.

* Zákazníci Štúdia tieniacej techniky K-system, ktorý výrobok zakúpili na Štúdiu tieniacej techniky, majú na uvedené ceny zľavu 50% v mimosezónom období od 1. októbra do 31. marca .

Na stiahnutie

Nahoru