Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: 02 / 4446 13 49
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
poslať dopyt do e-shopu

Reklamácia a pozáručný servis

Ako postupovať pri reklamácii alebo objednávke opravy

REKLAMÁCIA - bezplatná oprava tovaru v záručnej dobe 

 • V prípade, ak potrebujete zabezpečiť  opravu v záručnej dobe, je potrebné na adresu reklamacie@ksystem.eu zaslať vyplnený Reklamačný list - stiahnite TU. Nezabudnite prosím uviesť  číslo vašej objednávky a presne popísať reklamovanú závadu, aby bolo možné identifikovať problém a zvoliť najvhodnejšie riešenie. Upozorňujeme zákazníkov, že bez dokladu o kúpe čísla objednávky uvedeného na faktúre nebude reklamácia prijatá. Preukázať sa dokladom o kúpe reklamovaného výrobku je potrebné servisnému pracovníkovi pred odstránením závady na mieste u zákazníka.
 • V prípade, ak montáž zabezpečovala firma K-system, môže byť oprava vykonaná priamo u zákazníka. Ak však bude po odbornom posúdení zistené, že reklamácia nie je opodstatnená, t.j. bude oprávnene zamietnutá (napr. z dôvodu, že sa nejedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka alebo že sa jedná o vadu ktorú zákazník zapríčinil sám), je zákazník povinný uhradiť spoločnosti K-system všetky náklady spojené s výjazdom a odstránením závady v zmysle platného cenníka. Zároveň si dovolíme upozorniť zákazníkov, že v súvislosti s § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa si spoločnosť K-system vyhradzuje právo vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady pre účely jej prípadného odborného posúdenia. V prípade, že spoločnosti K-system nebude vyhotovenie fotodokumentácie umožnené, jedná sa o prekážku pri vybavovaní reklamácie na strane zákazníka, pričom spoločnosť K-system za takéto omeškanie nezodpovedá.
 • V prípade, že výrobok bol dodaný bez montáže spoločnosťou K-system, je potrebné výrobok doručiť  do sídla spoločnosti alebo do najbližšieho Štúdia tieniacej techniky K-system.
 • V prípade, pokiaľ montáž výrobkov spoločnosti K-system zabezpečoval iný subjekt, je potrebné si reklamáciu uplatniť  u tohto subjektu, ktorý po posúdení reklamácie môže zveriť vykonanie záručného servisu spoločnosti K-system. Spoločnosť K-system vykonáva záručný servis aj pre zákazníkov tohto subjektu, avšak až po vyplnení reklamačného listu týmto subjektom a predložení potrebných dokladov. Závada bude servisným pracovníkom odstránená iba za predpokladu, že sa jedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka a že sa zákazník pri vykonávaní záručnej opravy preukáže dokladom o kúpe reklamovaného výrobku. Ak však bude po odbornom posúdení zistené, že reklamácia nie je opodstatnená, t.j. bude oprávnene zamietnutá (napr. z dôvodu, že sa nejedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka alebo že sa jedná o vadu ktorú zákazník zapríčinil sám), je subjekt povinný uhradiť spoločnosti K-system všetky náklady spojené s výjazdom a odstránením závady v zmysle platného cenníka.
 • Výrobca nepreberá záruku nad rámec 24 mesiacov, ak subjekt poskytol zákazníkovi dlhšiu záručnú dobu.
 • Bez dokladu o kúpe nie je možné si reklamáciu uplatniť!
 • Všetky reklamácie musia byť nahlásené písomnou formou (splnené zaslaním e –mailu podľa týchto pokynov) osobou, ktorá bola pri kúpe výrobku zmluvným partnerom spoločnosti K-system!
 • REKLAMAČNÝ LIST
 • REKLAMAČNÝ PORIADOK
 • Záručné podmienky spoločnosti SOMFY, spol. s r.o. pre spotrebiteľov
 • Záručné podmienky spoločnosti elero, GmbH pre spotrebiteľov
 • Záručné podmienky spoločnosti LEHA
 • Záručné podmienky spoločnosti VELUX

OPRAVA

 • V našom Štúdiu tieniacej techniky K-system zabezpečujeme pozáručný servis prednostne pre zákazníkov Štúdia tieniacej techniky. Ak nie ste zákazníkom Štúdia tieniacej techniky je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho dodávateľa, respektíve požiadavku na opravu riešili priamo s výrobcom.
 • V prípade, ak potrebujete zabezpečiť  pozáručný servis, je potrebné na adresu objednavkyoprav@ksystem.eu zaslať vyplnený formulár Objednávka opravy - stiahnite TU. Nezabudnite prosím uviesť  číslo vašej objednávky - získame tak informácie o potrebe náhradných dielov a výrobnom type, čo nám umožní efektívnejšie vybaviť vašu požiadavku.
 • V prípade, že si zákazník želá servis na mieste musí si najskôr objednať a vopred uhradiť výjazd technika za účelom posúdenia závady a prípravy cenovej ponuky na opravu. Na základe tohto výjazdu bude vypracovaná cenová ponuka na opravu, ktorá bude obsahovať aj výpis materiálu. Po jej odsúhlasení a úhrade bude oprava realizovaná.
 • V prípade, že nebude možné závadu odstrániť na mieste, bude výrobok demontovaný, prevzatý do výroby na posúdenie a po odsúhlasení ponuky a úhrade predfaktúry bude oprava realizovaná. Upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade niektorých výrobkov, môžu náklady na ich opravu na mieste u zákazníka  (viď cenník) prevyšovať náklady na obstaranie nových.  Jedná sa najmä o interiérové žalúzie a pevné siete proti hmyzu na okná.
 • Objednávky na opravu prijímame iba písomnou formou podľa týchto pokynov!
 • OBJEDNÁVKA OPRAVY

Objednávka servisnej návštevy na výrobky VELUX

 • V prípade potreby záručného alebo pozáručného servisu na výrobky VELUX si opíšte prosím typ výrobku zo štítku. Kontaktujte Centrum služieb zákazníkom na čísle 02/33000543 alebo pošlite e-mail na info.sk@velux.com, nahláste svoje meno, adresu, telefonický kontakt, výrobné číslo zo štítku a opíšte závadu. Následne vás do dvoch týždňov navštívi servisný technik, ktorý závadu odstráni priamo na mieste. Servisné práce na výrobky VELUX sú účtované v zmysle aktuálneho cenníka spoločnosti VELUX. 

Cenník servisných prác spoločnosti K-system platný od 01. 05. 2020

 

Výjazd technika za účelom posúdenia závady a prípravy cenovej ponuky na opravu

86,40 €* + doprava + práca na ceste

1 servisná hodina (práce vykonané u zákazníka)

 • interiérové žalúzie  a interiérové rolety do šírky 2m
 • siete proti hmyzu

43,20 €/hod/osoba*

1 servisná hodina (2 technici, práce vykonané u zákazníka)

 • ostatné výrobky

86,40 €/hod/2 osoby*

Práca na ceste (čas technika strávený na ceste do miesta výkonu práce a tiež cesta späť)

24 €/hod/2 osoby

Dopravné náklady (náklady spojené s vozidlom na ceste do miesta výkonu práce a tiež cesta späť z a do najbližšieho Štúdia tieniacej techniky)

0,60 €/km

Servis vykonaný vo výrobe (v prípade doručenia výrobku na opravu a v prípade ak servisný technik nie je schopný odstrániť závadu na mieste)

38,40 €/hod*

Doprava kuriér SK

Balné

6 €

6 €

Uvedené ceny sú s DPH.

* Zákazníci Štúdia tieniacej techniky K-system majú na uvedené ceny zľavu 50%

Na stiahnutie

Nahoru