Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Vízie a misie spoločnosti

Vychádzajúc zo strategického zámeru spoločnosti, ktorým je „Dodávať zákazníkom kvalitné produkty a služby, ktoré zvyšujú kvalitu bývania“, uvedomujúc si význam kvality, pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu, ako kľúčového ukazovateľa úrovne našej spoločnosti, zvyšovania a zlepšovania úrovne riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác sa vedenie spoločnosti K-system, spol. s r.o. pri vývoji, výrobe, predaji, montáži a servise tieniacej techniky, sietí proti hmyzu a nanášania práškových farieb zaväzuje:

  • zamerať sa na zákazníka za účelom dosiahnutia, aby sa značka K-system stala nielen prvou, známou, ale aj obľúbenou a vyhľadávanou značkou kvalitnej tieniacej techniky
  • vybudovať a udržiavať integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti
  • zabezpečiť a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych  a iných požiadaviek
  • k snahe o nepretržité zlepšovanie výkonnosti a efektívnosti riadenia procesov
  • uplatňovať prevenciu ako jeden z nástrojov zlepšovania kvality procesov,  environmentálneho správania sa a predchádzania prevádzkovým nehodám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov  a iných osôb
  • systematickým vzdelávaním podporovať osobný a profesijný rast zamestnancov
  • vytvárať podmienky pre bezpečné, nezávadné a zdravie neohrozujúce pracovné prostredie a prijímať opatrenia k znižovaniu možných rizík a  zdolávaniu mimoriadnych udalostí za účelom ich odstránenia
  • trvale zlepšovať pracovné postupy a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  • zabezpečiť a presadzovať požiadavky ochrany životného prostredia a bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy
  • úspech našej firmy v konkurenčnom boji závisí od spoločného úsilia nás všetkých.

Od zamestnancov očakáva spoločnosť, že v rámci svojich kompetencií a zodpovedností aktívne a s plnou vážnosťou prispejú k trvalému plneniu zásad vyhlásenej politiky spoločnosti. Budú sa aktívne podieľať na jej realizácii a plnení cieľov za účelom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných produktov a znižovania negatívnej záťaže na životné prostredie pri rešpektovaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Žiar nad Hronom, 05.04.2013
Miroslav Kúdela
riaditeľ spoločnosti

Nahoru