Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Rolety do prekladov HELUZ

Rolety do prekladov HELUZ
hodnotenie: 4 - 8 hlasov
Nosný roletový preklad HELUZ je ucelený kompletný výrobok, ktorý sa osádza nad otvor na nosné murivo do cementovej malty. Slúži ako nadokenný nosný preklad a súčasne ako schránka pre osadenie tieniacich systémov - exteriérových žalúzií a roliet. Schránka je vyrobená z jedného kusu.
Exteriérové rolety do prekladov HELUZ - ukážka na dome
Exteriérové rolety do prekladov HELUZ - detail rolety
  • Popis
  • Technické údaje
  • Údržba
  • Záručné podmienky

Popis

Vonkajšie aj vnútorné steny prekladu majú tehlový obklad a zabezpečujú veľmi dobrú priľnavosť omietky. V preklade sú vo vnútri priestoru pre roletu v jeho hornej časti zabudované lišty pre upevnenie držiaku hriadeľa rolety, ktoré umožňujú posunutie držiaku rolety podľa konštrukčnej šírky okna. V systéme je použitá revízna klapka.

Do prekladov HELUZ sa najčastejšie montujú exteriérové roletyPodstatná časť vonkajšej rolety je tvorená pancierom, ktorý tvoria lamely vyrobené z plastu (do šírky 1,5 metra) alebo hliníka s polyuretánovou výplňou. Účelom tieniacej techniky je optimalizovať vnútorné prostredie v budovách, aby boli čo najlepšie využité prirodzené fyzikálne procesy. Spojením tieniacej techniky a roletového prekladu HELUZ je možné dosiahnuť minimalizácie nákladov na kúrenie alebo klimatizačného systému, osvetlenie a vyjsť v ústrety požiadavkám doby na znižovanie energetickej spotreby a minimalizáciu vzniku tepelných mostov.

Náš tip
Chcete mať väčší pocit bezpečia? Za príplatok si môžete v prípade roliet s manuálnym ovládaním doobjednať rozšírenú koncovú lištu so zámkom.  Z vonkajšej strany si tak môžete roletu uzamknúť. V prípade motoricky ovládaných roliet vám túto službu zabezpečia pevné závesy LOCK to PLAY.

Pohony a riadenie pre exteriérové rolety
Návod na použitie motorov a riadiacich jednotiek Somfy
 

Technické údaje

1. Preklad je nosný – osadí sa ako celok na murivo ostenia otvoru do cementovej malty a je možné ho priamo zaťažiť stropnou konštrukciou.

2. Preklad má vyriešené tepelné mosty – vo svojej konštrukcii už obsahuje tepelnú izoláciu pre elimináciu tepelného mostu u nadpražia otvorov vonkajších stien.(viď tab.č.1)

3. Pohľadové strany prekladu majú tehlové prevedenie – vhodný podklad pre dokonalú priľnavosť omietok. Súčasťou prekladu je taktiež začisťovacia lišta umiestnená na spodnej vonkajšej hrane prekladu. Slúži na zakončenie vonkajšej omietky u nadpražia otvoru.

4. Vodiace lišty tieniacich systémov je možné zapustiť do ostenia, pripevniť k osteniu alebo k rámu okna. Vodiace lišty roliet zapustené do ostení je nutné osadiť pred dokončením stavby. V murive sa vytvorí montážna drážka, do ktorej sa pomocou montážnej peny ukotví puzdro vodiacej lišty. Zapustením vodiacich líšt sa výrazne zlepší zabezpečenie budovy proti násilnému vniknutiu. V prípade dodatočnej montáže sa vodiace lišty pripevňujú do omietnutého muriva ostenia hmoždinkami a súčasne pomocou špeciálnych úchytov k rámu okna.

5. Preklad tvorí schránku pre vonkajšie tieniace systémy – rolety, žalúzie, siete proti hmyzu, ktoré je možné montovať aj po úplnom dokončení stavby. Je možné použiť rôzne druhy lamiel alebo elektrické ovládanie tieniacich systémov. Nosný roletový preklad HELUZ je ucelený kompletný výrobok, ktorý sa osadí nad otvor na nosné murivo do cementovej malty. Vlastnú manipuláciu je možné realizovať zdvíhacími prostriedkami pomocou závesných hákov v hornej časti prekladu. Pri zabudovaní do muriva je potrebné dbať na dokonalé horizontálne uloženie a dodržanie minimálnej dĺžky uloženia prekladu na nosnom murive 200 mm. Po uložení prekladu na murivo je potrebné závesné háky odstrániť. Okenný rám sa osádza tak, aby vzdialenosť medzi vonkajšou hranou obvodového muriva (roletového prekladu) a vonkajšou stranou okenného rámu bola 165 alebo 220 mm pre použitie roliet a 220 mm pre použitie žalúzií.
Pre ručné ovládanie roliet sa zapustí do muriva vedľa otvoru schránka pre navíjač popruhu, poprípade je možné schránku navijáku umiestniť nadokenný rám alebo na ostenie otvoru. Odporúčaná výška umiestnenia schránky navijaka od podlahy je 900 mm a musí byť umiestnená zvislo pod priechodkou popruhu.
V prípade elektrického pohonu sa vedľa prekladu osadí rozbočovacia krabica elektroinštalácie, káblová chránička, poprípade vypínač. Elektrický pohon sa umiestňuje do hriadeľa rolety. V tomto prípade možno ovládanie súčasne zakomponovať do systému tzv. inteligentných domov.
Pre montáž do prekladov HELUZ je možné použiť len plastové lamely typu RM37 a hliníkové lamely  typu BP37. V prípade záujmu o dodávku a montáž roliet do prekladov HELUZ nás kontaktujte v čase predprípravy, nakoľko nesprávna montáž okien a predpríprava môžu mať výrazný vplyv na možnosť osadenia tieniacou technikou.
 

Údržba

Z dráhy chodu rolety odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie. Dbajte na čistotu lamiel aj dráhy vodiacich líšt. Zvýšené množstvo nečistôt a prachu pôsobí ako brusná pasta a to môže spôsobiť stopy po odieraní najmä v hornej časti rolety.

V prípade manuálneho ovládania pomocou ovládacej šnúry a pásky (popruhom) ťahom smerom dole sa roleta vyťahuje, ťahom šnúry alebo pásky z navíjača smerom k sebe sa roleta spúšťa dolu. Vďaka západke v pružinovom navíjači je možné roletu zafixovať v požadovanej polohe.

Dôležité upozornenie! Pri vyťahovaní a sťahovaní panciera predchádzajte prudkým nárazom zarážok v koncovej polohe. Silný náraz by mohol spôsobiť ich poškodenie.

V prípade motorického ovládania sa vyťahovanie a spúšťanie rolety ukončí automaticky z dôvodu nastavenia koncových polôh. Rolety sa ovládajú buď stenovým tlačidlom, diaľkovým ovládačom alebo riadiacou jednotkou. V prípade častého opakovaného chodu rolety môže dôjsť k prehriatiu rolety. V takom prípade bude chod motora vypnutý tepelnou poistkou až do doby schladenia. Cca za 10 – 15 minút je motor opäť funkčný.  V prípade výpadku elektrického napätia sa roleta zastaví a pokiaľ nie je motor vybavený núdzovým otváraním, alebo napájaním zo záložného zdroja, je roleta nefunkčná.

V zimnom období pri mrazoch a námraze skontrolujte pred navinutím rolety, či nie je koncová lamela alebo pancier primrznutý do vodiacich líšt. Námrazu opatrne odstráňte, v opačnom prípade môže dôjsť k mechanickému poškodeniu rolety. Na poškodenie vplyvom primrznutia sa nevzťahuje záruka. V zimnom období sa odporúčajú vypnúť automatické systémy, výnimkou sú bezpečnostné systémy napr. napojenie na veterný senzor.

Všetky pohyblivé časti rolety sú samomazné, preto nepoužívajte žiadne mazacie tuky. Prach a hrubé nečistoty z lamiel odstráňte pomocou vody s pridaným saponátom. V žiadnom prípade neošetrujte exteriérové rolety pomocou drôtenky alebo podobným spôsobom, nakoľko by mohlo dôjsť k poškriabaniu vrchnej ochrannej vrstvy a tým k znehodnoteniu rolety. Opravy zverte do rúk montážnej firme. Akýkoľvek neodborný zásah do výrobku (bez konzultácie s výrobcom) je neprípustný. Údržba elektrických častí pozostáva iba z optickej a funkčnej kontroly zastavenia v krajných polohách. Akékoľvek nastavenie koncových spínačov môžu vykonávať iba pracovníci, ktorí majú príslušný paragraf pre prácu a riadenie práce na elektrických zariadeniach.

Ochrana motoru pred prehriatím

Všetky moderné motory sú vybavené tepelnou poistkou, ktorá chráni motor pred poškodením vplyvom prehriatia. K prehriatiu motora môže dôjsť viacnásobným vyťahovaním a sťahovaním tieniaceho zariadenia. Tieniace zariadenie má slúžiť na stiahnutie, alebo vytiahnutie clony. Po vykonanej operácii motor "relaxuje". V prípade, že motor bude namáhaný opakovaným vyťahovaním a sťahovaním, tepelná poistka zabezpečí vypnutie motora. Po jeho vychladnutí bude motor opätovne spoľahlivo fungovať. Nejde o závadu na motore, ale inteligentnú funkciu, ktorá predlžuje životnosť motora.

Záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva exteriérové rolety vyrobené na mieru. Žalúzie vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo vašom okolí.

  • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
  • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
  • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
  • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
  • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
  • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti.


 

Rolety do prekladov HELUZ si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Nahoru