Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Overená firma v oblasti tieniacej techniky

21.6.2019

Rozdiel medzi marketingovým certifikátom a certifikátom kvality.

Rozdiel medzi marketingovým certifikátom a certifikátom kvality.

V dnešnej dobe pôsobia na trhu v oblasti tieniacej techniky rôzne združenia osôb, ktoré v snahe podporiť či zlepšiť pozíciu svojich členov, udeľujú svojim členom rôzne osvedčenia a certifikáty, ktoré vzbudzujú dojem najvyššej kvality, či dôveryhodnosti obchodného partnera, resp. dodávateľa. Týmto nechceme povedať, že by tomu tak nebolo, avšak nechceme, aby sa zabúdalo na spoločnosti, ktoré nie sú členmi takýchto združení a ktoré poskytujú rovnakú alebo dokonca vyššiu kvalitu svojich výrobkov a sú rovnako dôveryhodnými obchodnými partnermi a dodávateľmi. 

Ako sa teda orientovať medzi spoločnosťami pôsobiacimi na trhu tieniacej techniky a vybrať si toho pre vás najvhodnejšieho obchodného partnera, či dodávateľa?

Jednoduchým a najpodstatnejším indikátorom je certifikát, ktorý reprezentuje kvalitu a serióznosť.

Na slovenskom trhu pôsobí množstvo firiem, ktoré sa zaoberajú tieniacou technikouK-system, spol. s r.o. je však skutočne overenou firmou v odbore tieniacej techniky, nakoľko bola v minulosti certifikovaná a získala nižšie uvedené medzinárodné certifikáty. V súčasnosti dohliada na dodržiavanie nastavených pravidiel interný auditor spoločnosti K-system. 

A to je dôvod, prečo by sa mal K-system stať vašim dodávateľom.

Principiálne to neznamená, že spoločnosť, ktorá certifikát ISO nevlastní, nie je seriózna, alebo že poskytuje nekvalitné výrobky a služby, avšak zákazník si v takomto prípade musí sám zvážiť či je  takáto spoločnosť pre neho dostatočne serióznym dodávateľom. Naproti tomu akreditovaný certifikát je výsledkom odborného, nestranného a nezávislého preverenia certifikovanej spoločnosti. Podmienkou získania certifikátu ISO je preukázanie splnenia množstva zákonných požiadaviek a noriem. Certifikovaná spoločnosť musí byť ochotná poskytnúť všetky potrebné informácie k posúdeniu firmy na všetkých jej pracoviskách a vo všetkých pracovných postupoch. Práca certifikačného orgánu zahŕňa kontrolu dodržiavania noriem nielen vo výrobe, ale aj v administratíve, na predajni v styku so zákazníkom a aj priamo u zákazníka.

Samozrejme, že marketingové ocenenia sa potom nedajú porovnávať s akreditovanou certifikáciou podľa ISO 9001 alebo podľa iného manažérskeho systému (ISO 14001 alebo OHSAS 18001). Rozdiel spočíva v jasnom určení pravidiel, nezávislosti, odbornosti a teda v celkovej dôveryhodnosti. Podľa slov riaditeľa certifikačnej spoločnosti QSCert, spol. s r. o. Ing. Marcela Šlúcha sú pri akreditovanej certifikácii v prvom rade jednoznačné kritériá, podľa ktorých sa certifikát udeľuje. Sú to medzinárodné normy ako už spomínané ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 a pod. Tieto normy sú všeobecne známe a uznávané na celom svete, pričom  zhodu s týmito medzinárodnými normami udeľujú certifikačné orgány, ktoré disponujú odborne spôsobilými audítormi, ktoré sú nestranné a nezávislé. Existujú jasné kritériá na to, čo majú spĺňať certifikačné orgány a ako majú vykonávať certifikáciu – hlavne medzinárodná norma ISO 17021 a množstvo iných doplnkových metodických pokynov. Ich odbornú spôsobilosť a nezávislosť kontrolujú v zmysle spomínaných kritérií národné akreditačné orgány, pričom v každom štáte EÚ je len jeden akreditačný orgán, ktorý je kontrolovaný a riadený štátom. Navyše sa tieto národné akreditačné orgány kontrolujú navzájom prostredníctvom skupinových auditov (skupina akreditačných orgánov posudzuje vybraný akreditačný orgán) v zoskupení EA (European cooperation for Accreditation – Európska spolupráca pri Akreditácii) a vo svetovom meradle IAF (International Accreditation Forum – Medzinárodné Akreditačné Fórum). Takže schéma vyzerá nasledovne: International Accreditation Forum > Národný akreditačný orgán > Akreditovaný certifikačný orgán > Certifikovaná organizácia > Certifikát. Je teda vidieť, že sa jedná o prepracovaný, niekoľkoúrovňový systém kontroly založený na jednoznačných kritériách v podobe medzinárodných noriem.

Z uvedeného teda vyplýva, že nie je možné porovnávať certifikát vydaný v rámci tohto akreditovaného systému s marketingovým certifikátom.

Nahoru