Certifikácia spoločnosti

Dôveryhodnosť značky K-system je podporená skutočnosťou, že spoločnosť K-system, spol. s r. o.  je od apríla 2012 držiteľom nasledovných certifikátov:

  • ISO 9001 systém manažérstva kvality – zaoberáme sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním , aby sme boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu,
  • ISO 14001 systém enviromentálneho manažérstva – máme zavedený systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého začleňujeme starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie ako aj bežnej prevádzky,
  • BS OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – prostredníctvom tejto medzinárodnej normy zabezpečujeme zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Má tiež dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom. V neposlednom rade starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácie. 

Od apríla 2018 spoločnosti K-system uplynula platnosť certifikátov a v súčasnosti zabezpečuje dodržiavanie nastavených noriem prostredníctvom vlastného interného auditora.

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.