Ako sa starať o žalúzie

Tieniaca technika slúži k zatieneniu, nie zatemneniu a nemá priame zabezpečovacie účinky. Je určená do dohotovených interiérov a exteriérov. Z dráhy chodu žalúzií a roliet odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu, alebo naopak vytiahnutiu. Dodržiavanie návodov na použitie a údržbu je základným predpokladom dlhodobej spoľahlivosti a funkčnosti výrobkov.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre motoricky poháňanú tieniacu techniku

  1. Výrobca motorov Somfy odporúča, aby minimálne jedno ovládacie miesto bolo v blízkosti zariadenia s motorovým pohonom  alebo ich skupiny.
  2. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s pevne inštalovanými ovládačmi. Diaľkové ovládače odložte mimo dosah detí.
  3. Núdzové ovládanie používajte iba pri odpojení napätia.
  4. V priebehu pohybu motoricky poháňaného zariadenia zabezpečte, aby sa žiadna z prítomných osôb nepriblížila skôr, dokým pohonný systém nebude “ v kľude“.
  5. Pokiaľ sa v blízkosti vykonáva nejaká údržba (napr. čistenie okien), odpojte pohon od napájania.
  6. Systém často kontrolujte, aby ste včas odhalili akúkoľvek nezrovnalosť alebo známku opotrebovania. Jednotku s motorovým pohonom nepoužívajte ak vyžaduje opravu alebo nastavenie.
  7. Tieto zariadenia nie sú určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami  alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ neboli o používaní zariadenia poučené.
  8. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa so zariadením nebudú hrať.

Elektropríslušenstvo

Návody na používanie a údržbu elektropríslušenstva nájdete na stránke www.somfy.cz

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.